Αίτηση για χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (μέχρι 50 κ.εκ.)

Αίτηση για χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (μέχρι 50 κ.εκ.)

 1. Αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά και σχεδιαγράμματα: σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ).
  1. Κυρωμένο  φωτ/φο δελτίου ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού.
  2. Παράβολο (185€). 
  3. Κυρωμένο φωτ/φο αδείας οδηγήσεως διτρόχου μοτοποδηλάτου, ή διτρόχου μοτ/τας του ενδιαφερομένου, προκειμένου περί καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία 5ετία σε ποινή φυλάκισις πέραν των (3) μηνών για κλοπή, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, εγκλημάτων κατά των ηθών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία.
  5. Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης. (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  6. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου του καταστήματος σε δύο αντίτυπα συνταγμένο από σχεδιαστή και υπό κλίμακα 1:50, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι του καταστήματος και ο προορισμός του κάθε χώρου με ακριβείς διαστάσεις. Επίσης θα αποτυπώνονται σ’ αυτό οι τυχόν υπαίθριοι ιδιωτικοί ή κοινόχρηστοι χώροι του καταστήματος.
  7. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίτυπα από κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 100 μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα.
  8. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα.
  9. Δύο (2) φωτογραφίες.
  10. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό .
  11. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  12.  Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή αν δεν υπάρχει διαχειριστής, του ιδιοκτήτη του χώρου, αν το κατάστημα πρόκειται να λειτουργήσει σε πολυκατοικία.
  13.  Βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης, εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια .
 2. Κατάθεση Δικαιολογητικών: Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ενεργείται αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και συντάσσεται σχετική έκθεση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει και τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:
  1. Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία αναγνώρισης αυτών (αριθμός σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λ.π)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο αιτών διαθέτει στο κατάστημα του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδηλάτων αριθμό προστατευτικών κρανών.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή με βεβαίωση πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο, κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως, διευθύνσεως και των σιγαστήρων των εξατμίσεων.
  4. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι κατατέθηκε δήλωση έναρξης εργασιών. 
  5. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:23:13+00:00 Απρίλιος 7th, 2018|
Επιστροφή