Αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών(λούνα παρκ, τσίρκο, πιστές αυτοκινητιδίων κλπ) σε κοινόχρηστους χώρους περιορισμένης διάρκειας

Αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών(λούνα παρκ, τσίρκο, πιστές αυτοκινητιδίων κλπ) σε κοινόχρηστους χώρους περιορισμένης διάρκειας

 1. Αίτησηυπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
 2. Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 3.9.1983 π.δ/τος «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών» (ΦΕΚ 394/Δ), όπως ισχύει, δηλ. Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονική μελέτη και Στατική μελέτη και
 3. Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
 4. Δημοτική Ενημερότητα
 5. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ.

κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,
 2. γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα – πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
 3. βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
 4. βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
 5. βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,
 6. άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α’ 216),
 7. βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,
 8. βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:36:23+00:00 Απρίλιος 6th, 2018|
Επιστροφή