Αίτηση για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

Αίτηση για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

 1. Για καταστήματα, αίθουσες ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
  1. Απλή αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή / και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα, αίθουσα ή χώρο, για τον οποίο ζητείται η άδεια Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά, στο οποίο θα εγκατασταθούν τα παιγνιομηχανήματα ή και τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός αυτών σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ).
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86.
  3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
  4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
  5. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή / και τωνειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους.
  7. Δημοτική ενημερότητα.
 2. Για αμιγή καταστήματα ή αίθουσες

  Τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς επίσης και τα ακόλουθα:

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ηκυριότητα, η μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή παραχώρηση στον αιτούντα.
  2. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.Προκειμένου περί οικημάτων στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
  3. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίμακα 1:50, συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα.
  4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει, ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα.
  5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
  6. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος.
  7. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
  8. Σε περιπτώσεις μετακίνησης και μετεγκατάστασης στη διοικητική περιφέρεια άλλου δήμου, για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, καταβάλλεται μόνο η διαφορά του τέλους και δεν εκδίδεται νέα άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. 
  9. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-04-06T17:53:49+00:00 Απρίλιος 6th, 2018|
Επιστροφή