Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 26/06/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
26/06/2018 08:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και ανατροπή αναλήψεων.

2.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των:

α)υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακού συστήματος μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής Δήμου (Κ.Α. 10-6266.004),

β)προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση λοιπού εξοπλισμού (Κ.Α. 10-6673.002),

γ)υπηρεσίας συντήρησης μηχανής αυτόματης εμφακέλωσης – διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αντικειμένων (Κ.Α. 10-6265.009).

 

3.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των  :

α)υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής κάδων απορριμμάτων και προμήθειας ανταλλακτικών  (Κ.Α. 20-6264.002),

β)υπηρεσίας συντήρησης ράμπας θαλάσσης ΑμΕΑ  (Κ.Α. 15-6262.005),

γ)υπηρεσίας επιτήρησης Κοιμητηρίου Λουτρακίου (Κ.Α. 45-6117.001).

 

4.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των:

α)προμήθειας κιγκλιδωμάτων  (Κ.Α. 30-7135.007),

β)προμήθειας επίπλων και σκευών (Κ.Α. 30-7133.001),

γ)προμήθειας αδρανών υλικών  (Κ.Α. 30-6662.006),

δ)προμήθειας προϊόντων σιδήρου (Κ.Α. 30-6662.007),

ε)προμήθειας ειδών χρωματοπωλείου (Κ.Α. 30-6662.005).

 

5.Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου : Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 30-7323.004).

 

6.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των  οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001).

 

7.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου.

 

8.Έγκριση ή μη του 1ου &  2ου  πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών καταστημάτων (Αριθ. μελ. 17/2018).

 

9.Έγκριση δαπάνης περί καταβολής αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου.

 

10.Σύναψη ή μη  εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου.

 

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Βασιλείου Βουλτσίδη του Μιχαήλ  κατά Δήμου .

 

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν των δημοσιευμάτων του Π.Α.Κ.Ο.Ε αναφορικά με την ποιότητα του νερού κολύμβησης των ακτών στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
141/2018

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Βασιλείου Βουλτσίδη του Μιχαήλ κατά Δήμου.

137/2018

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου

131/2018

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και ανατροπή αναλήψεων

136/2018

Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής & προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001).

138/2018

Έγκριση ή μη του 1ου και 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών καταστημάτων (Αρ. μελ. 17/2018)

142/2018

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών κατόπιν των δημοσιευμάτων του ΠΑΚΟΕ αναφορικά με την ποιότητα του νερού κολύμβησης των ακτών στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

2018-06-23T02:42:58+00:00 Ιούνιος 23rd, 2018|
Επιστροφή