Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16/09/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
16/09/2020 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Αποδοχή όρου δανειστικού συμβολαίου με το Τ.Π.&Δ. για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

 

2.Λήψη Απόφασης για απόσυρση άχρηστων οχημάτων και δικύκλων του Δήμου.

 

3.Απαλλαγή ή μη της εταιρείας «LIFE ECO SOLUTION I.K.E. (L.E.S. I.K.E.)» από την υποχρέωση κατασκευής εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις τής υπό ανέγερση νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης (κατηγορία Α’ πρωτογενούς τομέα) φερόμενης εκμετάλλευσής της, στη θέση «Κλείσιζα» της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων. 

 

4.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (αφορά χώρο αποθήκευσης θειαφιού) στη θέση «Σουσάκι» της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

 

5.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση «Κατουνίστρα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

6.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «RENTRON  Α.Ε.Β.Ε.»  στη θέση «Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

7.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΑΛΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Καρμπουνάρι» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

8.Ανάκληση ή μη της έγκρισης χορήγησης στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι, ως προς την τοποθέτηση καμπίνας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 12.

 

9.Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι.

 

10.Χορήγηση ή μη στην κα Ζαχάρω Σαπερά άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 στο Λουτράκι.

 

11.Χορήγηση ή μη στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας» άδειας τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων προσδιορισμού της θέσης του Μουσείου.

 

12.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

13.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

 

14.Μετατόπιση – αποξήλωση στύλου της ΔΕΔΔΗΕ στους Αγ. Θεοδώρους.

 

15.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247/2019 Α.Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του με την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

16.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της                          ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» την                           17η Σεπτεμβρίου 2020 (επαναληπτική συνεδρίαση), στα παρακάτω θέματα:

1) Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

2) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών

4) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2020 –                            31/12/2020

5) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της                                           «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ» για το έτος 2020

6) Εύρεση τρόπου αποπληρωμής της Ernst & Young προκειμένου να μας χορηγηθεί η μελέτη που είχε συνταχθεί το 2013

7) Λήψη Απόφασης προκειμένου η Τουριστική να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό να της κοινοποιηθεί η δανειακή σύμβαση μεταξύ των μερών Πειραιώς, Comer Group και Κοινοπραξίας και κάθε σχετικού εγγράφου

8) Ανακοινώσεις και Προτάσεις

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’. 

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-11T18:37:59+00:00 Σεπτέμβριος 11th, 2020|
Επιστροφή