Συνέχεια της από 26/11/2019 διακοπείσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27/11/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
27/11/2019 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος
2020.
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού
έτους 2019 (Γ' τρίμηνο).
3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους (13 η ).
4.Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στο Λουτράκι.
5.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που
αφορά "Εκπόνηση μελετών & υλοποίηση μέτρων & μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες της χώρας" (Πρόσκληση VIII).
6.Παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου του Πάρκου Δεξαμενής στον Σύλλογο
Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου – Περαχώρας.
7.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

8.Χορήγηση ή μη στην ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ άδειας
εμφιάλωσης και εμπορίας νερού για το έτος 2020.
9.Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 113/2018 Α.Δ.Σ., αναφορικά με τη διαχείριση
παγίας προκαταβολής.
10.Μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην πλατεία Παυσανία Σχοίνου.
11.Ηλεκτροδότηση πίλαρ στην πλατεία Παυσανία Σχοίνου.
12.Ηλεκτροδότηση πίλαρ φωτεινής σηματοδότησης στον Κόμβο Νέου
Λυκείου Λουτρακίου.
13.Χορήγηση ή μη στον ΡΑΛΛΗ Αντώνιο άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας
ψυχαγωγικών παιδειών εντός του παραλιακού πάρκου Λουτρακίου, περιορισμένης
διάρκειας. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής
επιστολής.
14.Έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση, κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί
δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου στον οικισμό "Καλαμάκι" της Κοινότητας
Ισθμίας, εντός ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής, στις εγκαταστάσεις της
υφιστάμενης βιομηχανίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.
15.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφισταμένης βιομηχανίας ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. στην εκτός
σχεδίου περιοχή "Κεσίμια" Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.
16.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας PAPER GRAPPH – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. στην
περιοχή "Καρμπουνάρι" Λουτρακίου.
17.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ στην περιοχή
"Καρμπουνάρι" Λουτρακίου.
18.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Σολωμού 40 στο
Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2019-11-27T12:03:46+00:00 Νοέμβριος 27th, 2019|
Επιστροφή