Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
23/06/2020 10:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  23η Ιουνίου 2020, ημέρα  Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2020 (Α΄τρίμηνο).

 

2.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης  τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού .

 

3.Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας .

 

4.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου :

‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 18/2019 )’’.

 

  1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου :

‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  (Αρ. μελ. 19/2019 )’’.

 

  1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου :

‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (Αρ. μελ. 20/2019 )’’.

 

  1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου :

‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (Αρ. μελ. 21/2019 )’’.

 

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION.

 

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας πίλλαρ δημοτικού φωτισμού .

 

10.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

 

11.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων» .

 

12.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας’’.  

 

13.Έγκριση της υπ αρίθ. 9165/16-06-2020 Απόφασης Δημάρχου περί διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου λόγω κατεπείγοντος .

 

14.Έγκριση ενεργειών πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 323/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

15.Έγκριση της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 29/22-01-2020 ασκηθείσας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας κατά Θυμή Αλέξανδρου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

 

16.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της από 10/06/2020 εξώδικης διαμαρτυρίας του κ. Ατζάρα Νικόλαου κατά Δήμου.

 

17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και τρίτων .

 

18.Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ΄αρίθ. 278029 & 278053/2020 Αποφάσεων Δ/νσης Δασών Κορινθίας, περί μερικής ανάκλησης του υπ΄αρίθ. 15349/1927 παραχωρητηρίου Υπουργείου Γεωργίας.

 

19.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ, για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Ορισμός  υπολόγου.

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  ετών 1999 έως 2013 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση ποσών.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  ετών 1995 έως 2018 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                 Ο  Πρόεδρος

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

                           του Δήμου                                                                                 Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος        

                                                                                                                                        Δήμαρχος

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-06-22T11:30:48+00:00 Ιούνιος 22nd, 2020|
Επιστροφή