Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 11/06/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
11/06/2021 18:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2019.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-06-07T15:49:07+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Επιστροφή