Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες
ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου”, για χρονικό διάστημα ενός
έτους, ήτοι από 1/06/2020 έως 31/05/2021, ενδεικτικού προϋπολογισμού
#61.987,10# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
7/2020 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Δευτέρα και
ώρα 10:00 πμ. (10:30 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης κολυμβητικών δεξαμενών
(κολυμβητηρίων), σύμφωνα με το άρθρο (7) της σχετικής διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (14) της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Αργύρης Παναγιώτης,
τηλ. 2744 0 66030).

Προθεσμία υποβολής : 13/04/2020 10:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_      
  • ΤΕΥΔ      
2020-03-27T15:16:40+00:00 Μάρτιος 27th, 2020|
Back