Υπηρεσία Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων

Υπηρεσία Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με προσφορές οι οποίες υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ (μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της
διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος), και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),
για την ανάθεση της Υπηρεσίας Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων, συνολικού
προϋπολογισμού #218.557,44# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%, για
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. 49/2020 σχετική μελέτη.
Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi
ορίζεται η …27.10.2020…, ημέρα Τρίτη, και ώρα …16:00…
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνii ορίζεται η
…11.11.2020…, ημέρα Τετάρτη, και ώρα …23:55…
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
…17.11.2020…, ημέρα Τρίτη και ώρα ….11:00…
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν
και τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και
δώδεκα λεπτών (3.525,12 €).
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους
της διακήρυξης, τον Αστικό κώδικα και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, ενώ η παρούσα θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό
Τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μαυροειδής Ιωάννης, τηλ. 27443 60126).

Προθεσμία υποβολής : 11/11/2020 23:55:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Παραρτήματα_      
  • Απόφαση ΟΕ - Κατάρτιση όρων      
2020-11-08T20:50:55+00:00 Οκτώβριος 23rd, 2020|
Back