Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη  και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη  και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων διακηρύττει ότι την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις   του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη  και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων».

 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006172251 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη  και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων», με κωδικό ΣΑ 082/1 στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και η συγχρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.ΤΑ.Α.).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό  637.610,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και αναθεωρήσεις 7.389,22 €.

Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό μελέτης 78/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ανέρχεται στο ποσό των 645.000,00  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 799.800,00. ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, για τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου  www.loutraki-agioitheodoroi.gr.

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τις διατάξεις του ν.4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (κάτω των ορίων) υπόδειγμα τύπου Β της ΕΑΑΔΗΣΥ .

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

 1. σε κράτος-μέλος της Ένωσης
 2. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 3. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
 4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

 1. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
 1. να διαθέτουν, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 3669/2008 και
 2. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
 1. Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 20, 99 και 100 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης Μ.Ε.ΕΠ.

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της περ. α) και έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της περ. β) ή δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της περ. β) ή έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της περ. γ). 
 2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, οι τεχνικοί του συμμετέχοντος φορέα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες βάσει των προσόντων τους:
 1. Στους τεχνικούς που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107 παρ. 5 και 109 του ν. 3369/2008, σχετικά με την εκτέλεση έργων οδοποιίας.
 2. Στους τεχνικούς, οι οποίοι πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν τρία (3) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εννιά (9) έτη απασχόλησης σε μελέτη, εφόσον τυγχάνουν διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 7 του ν. 3669/2008, και στους τεχνικούς, οι οποίοι, πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν τρία (3) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή οκτώ (8) έτη σε επίβλεψη, εφόσον τυγχάνουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 παρ. 8 του ν. 3669/2008.
 3. Στους τεχνικούς, οι οποίοι πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν έξι (6) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή δώδεκα (12) έτη σε επίβλεψη ή δεκαοκτώ (18) έτη απασχόλησης σε μελέτη, εφόσον τυγχάνουν διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 7 του ν. 3669/2008, και στους τεχνικούς, οι οποίοι, πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν έξι (6) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή δεκαέξι (16) έτη σε επίβλεψη, εφόσον τυγχάνουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 παρ. 8 του ν. 3669/2008.
 1. Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής αυτών και των τεχνικών τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 107 και 109 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης και βαθμίδας Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να διαθέτουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτήν που περιγράφηκε ανωτέρω, με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του Ν.3669/08.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να διαθέτουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτήν που περιγράφηκε ανωτέρω, με ανάλογη εφαρμογή του άρ.100 του Ν.3669/08.

Οι αλλοδαποί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι  σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών (επειδή δεν τηρείται τέτοιος στη χώρα εγκατάστασής τους) υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ.23.6.(γ) του άρθρου 23 της παρούσας και απαιτείται να έχουν αντίστοιχη στελέχωση.

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., στο ποσό των 12.900,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για  τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι……..

 

Ο χρόνος  ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κ. Καπετανόπουλος Ιωάννης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360171 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία υποβολής : 26/11/2019 10:00:00

Συνημμένα :
 • Περίληψη Διακήρυξης       
 • Μελέτη      
 • ΤΕΥΔ      
2019-11-17T19:47:44+00:00 Νοέμβριος 1st, 2019|
Back