Προμήθειας Τροφίμων Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και του Νομικού του Προσώπου για ένα έτος

Προμήθειας Τροφίμων Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και του Νομικού του Προσώπου για ένα έτος

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ειδικότερα:

 • για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, κατεψυγμένα είδη και σπορέλαια,
  (ομάδες 2-5-6-7-10) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα
  διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
  παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
  πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας
  Κορινθίας ή από το παρατηρητήριο τιμών κατά το χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο,
  ενώ
 • για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων και λοιπά αναλώσιμα όπως γάλα, είδη
  παντοπωλείου, τυροκομικά είδη & είδη αρτοζαχαροπλαστείου η ανάθεση θα γίνει σε
  προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, με
  σταθερές τιμές των ειδών των ομάδων 1-3-4-8 και 9,
  για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων Δήμου & του Νομικού του προσώπου, για
  χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού
  προϋπολογισμού #67.794,26# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με
  την υπ' αριθ. 38/2019 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
  Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Σύντομη περιγραφή της προμήθειας:
1 η Ομάδα: Είδη Παντοπωλείου (ΔΗΜΟΣ).
Συνολικός προϋπολογισμός 3.078,50 € πλέον ΦΠΑ 13%.
2 η Ομάδα: Ελαιόλαδο (ΔΗΜΟΣ).
Συνολικός προϋπολογισμός 1.620,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
3 η Ομάδα: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό (ΔΗΜΟΣ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 32.409,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
4 η Ομάδα: Είδη Παντοπωλείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 4.593,36 € πλέον ΦΠΑ 13%.
5 η Ομάδα: Είδη Οπωροπωλείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 4.152,40 € πλέον ΦΠΑ 13%.
6 η Ομάδα: Είδη Κρεοπωλείου – Πτηνοτροφείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 5.179,26 € πλέον ΦΠΑ 13%.
7 η Ομάδα: Κατεψυγμένα είδη Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 1.132,40 € πλέον ΦΠΑ 13%.
8 η Ομάδα: Τυροκομικά είδη Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 2.618,50 € πλέον ΦΠΑ 13%.
9 η Ομάδα: Είδη Αρτοζαχαροπλαστείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 3.730,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
10 η Ομάδα: Ελαιόλαδο-Ηλιέλαιο Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ).
Συνολικός Προϋπολογισμός 1.481,50 € πλέον ΦΠΑ 13%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20 η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:30 πμ. (10:00 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
Λουτρακίου Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο (2.2) της σχετικής
διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (2.4) της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων
και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του
Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καρράς Νικόλαος, τηλ. 2744
3 60151).

Προθεσμία υποβολής : 20/08/2019 10:00:00

Συνημμένα :
 • Περίληψη Διακήρυξης       
 • Διακήρυξη      
 • Μελέτη      
2019-08-09T14:22:04+00:00 Αύγουστος 5th, 2019|
Back