Προμήθεια πλωτών εξεδρών-προβλητών θαλάσσης

Προμήθεια πλωτών εξεδρών-προβλητών θαλάσσης

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας πλωτών εξεδρών-προβλητών θαλάσσης, για
χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #53.964,80# € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 9:30 πμ. (10:00 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

Προθεσμία υποβολής : 25/10/2018 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Οδηγία συμπλήρωσης ΤΕΥΔ      
2018-10-11T18:30:29+00:00 Οκτώβριος 10th, 2018|
Back