Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών
δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου
των σχολείων” προϋπολογισμού #60.000,00# € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α.
24% συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# € για χρονικό διάστημα τριών
(3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα
με την υπ΄ αριθ. 65/2018 μελέτη του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα
Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο
άρθρο 2.2.1 της οικείας διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των #300,00# €.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της
διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους
όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις
και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα. Στεργίου Αθηνά, τηλ.
27443 60169).

Προθεσμία υποβολής : 26/11/2018 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Τεύχη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Καθορισμός πρόσθετων πληροφοριών      
2018-11-21T13:31:42+00:00 Νοέμβριος 13th, 2018|
Back