Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας και
τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων, προϋπολογισμού 39.910,00 € και συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. εξ € 9.578,40 συνολικής δαπάνης 49.488,40 €, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 45/2020
μελέτη του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.
(11.00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου (Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως,
Λουτράκι), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς (2.4.4), πρέπει να προσκομίσουν
και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 4412/2016 και
των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των Υπηρεσιών του Δήμου μας,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Χάλλας Αριστείδης τηλ. 2744360194).

Προθεσμία υποβολής : 13/10/2020 11:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Απόφαση ΟΕ - Κατάρτιση όρων      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2020-10-07T20:25:43+00:00 Οκτώβριος 6th, 2020|
Back