ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στα πλαίσια της ένταξής του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » ο Δήμος μας
ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών ανακαίνισης εξοπλισμού αθλητικών γηπέδων
όπως ταμπλό μπασκέτας, στύλοι βόλλεϋ, προστατευτικά ασφαλείας, κλπ., προκειμένου για την
αναβάθμιση των αθλητικών χώρων προς όφελος της εκπαίδευσης των μαθητών.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» έχει συνταχθεί η υπ’ αρ.
πρωτ.: 24134/2019 μελέτη από την Τ.Υ. και έχει εκδοθεί:
α) η υπ’ αριθ. Πρωτ. 24717/16-12-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-934
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι
την Παρασκευή 20 / 12 / 2019
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, και
ως αυτός τροποποιήθηκε με το αρ. 43 του Ν. 4605/2019 παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
ΠΡΟΣ : 1. Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα
2. ιστοσελίδα Δήμου
CPV: 37410000-5 Εξοπλισμός για αθλήματα
υπαίθριων χώρων
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ 4 αγ του Ν 4605/2019 Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) φυσικού
προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν4412/2016 ότι ΄΄δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016΄΄
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΓΚΙΩΝΗΣ

Προθεσμία υποβολής : 20/12/2019

Συνημμένα :
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ       
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 4t_ T.E. _ Αθλητικού Εξοπλισμού      
2019-12-17T13:40:46+00:00 Δεκέμβριος 17th, 2019|
Back