Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων διαφόρων ειδών

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων διαφόρων ειδών

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

 

Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων διαφόρων ειδών”, προϋπολογισμού #100.762,40# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), αποκλειστικά της τιμής ανά Ομάδα/Τμήμα Ειδών.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Συνολικός Προϋπολογισμός #100.762,40# €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, ύψους χιλίων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (1.625,20 €), εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ζητούμενων αγαθών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα προμήθειας (ομάδα ή ομάδες ειδών) της μελέτης για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά.

Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που αντιστοιχεί για κάθε τμήμα (ομάδα ειδών) αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

Ομάδα Ειδών

Ποσόν εγγύησης συμμετοχής ανά ομάδα

1

Ομάδα Α

803,20

2

Ομάδα Β

478,80

3

Ομάδα Γ

148,50

4

Ομάδα Δ

115,50

5

Ομάδα Ε

79,20

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό: α/α 66982

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα Κυριακή 09-12-2018.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 13-12-2018.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κ. ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360162 – 112 – 113.

Προθεσμία υποβολής : 09/12/2018 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Οδηγία συμπλήρωσης ΤΕΥΔ      
2018-11-19T16:55:26+00:00 Νοέμβριος 14th, 2018|
Back