ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και ειδικότερα:
– για την προμήθεια Ελαιολάδου-Ηλιέλαιου- Οπωροκηπευτικών – Κρεάτων και κατεψυγμένων ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Κορινθίας όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ή από το παρατηρητήριο τιμών κατά το χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο
– για τα υπόλοιπα είδη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 46/2020 μελέτης, Σύντομη περιγραφή της προμήθειας:
1 η Ομάδα: Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό (ΔΗΜΟΣ). Συνολικός Προϋπολογισμός 32.940,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
2 η Ομάδα: Είδη Παντοπωλείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ). Συνολικός Προϋπολογισμός 5.672,15 € πλέον ΦΠΑ 13% και 73,10 πλέον ΦΠΑ 24%
3 η Ομάδα: Είδη Οπωροπωλείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ). Συνολικός Προϋπολογισμός 4.503,70 € πλέον ΦΠΑ 13%.
4 η Ομάδα: Είδη Κρεοπωλείου – Πτηνοτροφείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ). Συνολικός Προϋπολογισμός 6.320,25 € πλέον ΦΠΑ 13%.
5 η Ομάδα: Κατεψυγμένα είδη Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ). Συνολικός Προϋπολογισμός 1.783,20 € πλέον ΦΠΑ 13%.
6 η Ομάδα: Τυροκομικά είδη Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ). Συνολικός Προϋπολογισμός 2.921 ,00 € πλέον ΦΠΑ 13%.
7 η Ομάδα: Είδη Αρτοζαχαροπλαστείου Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ). Συνολικός Προϋπολογισμός 4.061,70 € πλέον ΦΠΑ 13%.
8 η Ομάδα: Ελαιόλαδο-Ηλιέλαιο Νομικού Προσώπου (ΔΟΚΟΠΑΠ). Συνολικός Προϋπολογισμός 1.376,50 € πλέον ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21 η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πμ. (10:00 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (8) της αναλυτικής διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σταμάτης Ιερόθεος, τηλ. 2744 3 60136).

Προθεσμία υποβολής : 21/09/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ       
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ      
  • ΜΕΛΕΤΗ      
  • Α.ΟΕ. -Κατάρτιση όρων      
  • ΤΕΥΔ      
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_      
2020-09-11T10:58:11+00:00 Σεπτέμβριος 11th, 2020|
Back