Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων

Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της
σχετικής μελέτης, για την εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια δύο (2)
ανατρεπόμενων φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων”,
προϋπολογισμού δαπάνης #74.400,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%) για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης
της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. 41/2020 μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό
Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο
άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης.
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της
διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους
όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις
και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μακρίδης Δημήτρης
τηλ. 2744 360163).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.info@loutraki.gr) και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Προθεσμία υποβολής : 28/09/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΑΟΕ - Κατάρτιση όρων      
  • ΤΕΥΔ      
  • Φύλλο Συμμόρφωσης 15774      
2020-09-14T10:11:22+00:00 Σεπτέμβριος 11th, 2020|
Back