Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Ναυαγοσωστική κάλυψη
πολυσύχναστων ακτών Δήμου”, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, ήτοι από
1/06/2020 έως 30/09/2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού #57.155,02# €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτη της
Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Δευτέρα και
ώρα 9:00 πμ. (9:30 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις § (2.4.3 & 2.4.4) της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα Λάμπρου Νικολέττα,
τηλ. 2744 360 177).

Προθεσμία υποβολής : 13/04/2020 09:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_      
  • ΤΕΥΔ      
2020-04-01T14:29:39+00:00 Απρίλιος 1st, 2020|
Back