Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου

Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

 

Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου”, για χρονικό διάστημα είκοσι έξι (26) μηνών, ήτοι για τα έτη 2021, 2022 & 2023, συνολικού προϋπολογισμού #192.400,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ €  #46.176,00# € συνολικής δαπάνης  #238.576,00#, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2021 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.

Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης

Ταχ. Κωδ.: 20300

Τηλ.: 2744066030

Ιστοσελίδα: http://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/

CPV : 92312000-1.

 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική συμμετοχής που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού #3.848,00# €.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η Πέμπτη 06 Μαΐου 2021 και ώρα 23:55.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε:

α)κράτος – μέλος της Ένωσης,

β)κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα http://new.loutraki-agioitheodoroi.gr/ του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Αρμόδιος για παροχή πληροφοριών Παναγιώτης Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ info@loutraki.gr. & pooloutr@otenet.gr

     Ο   Δήμαρχος

 

          Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος  

 

Προθεσμία υποβολής : 06/05/2021 23:55:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Απόφαση ΟΕ - Κατάρτιση όρων      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2021-04-19T17:25:47+00:00 Απρίλιος 19th, 2021|
Back