Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 – ΦΕΚ 4841 Β ́-29/12/2017
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 2540/7.11.2011
τεύχος Β’) και ειδικότερα την παράγραφο 5.3 του άρθρου 5 της ως άνω
απόφασης
2. την υπ’ αρ. 153/10-7-2018 Α.Ο.Ε. με την οποία οριστήκαμε μέλη της 2/μελής
επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης των μελών Επιτροπών διαγωνισμού μέσω
Μη.Μ.Ε.Δ
3. τις παραγράφους 9α

& 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 27 / 11 / 2020 και ώρα 10.00 π.μ. θα διεξαχθεί
κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατασκευής έργου με τίτλο:
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ» ́αρ. μελ.63/2020
Η Ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου Λ-Π-Αγ.Θ.: www.loutraki.gr
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:https://mimed.ggde.gr και
γ)θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ Επιτροπών Διαγωνισμών μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Προθεσμία υποβολής : 27/11/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης       
  • ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ      
2020-11-26T01:04:36+00:00 Νοέμβριος 25th, 2020|
Back