Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης Μελέτης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 – ΦΕΚ 4841 Β΄-29/12/2017
Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 2540/7.11.2011
τεύχος Β’) και ειδικότερα την παράγραφο 5.3 του άρθρου 5 της ως άνω
απόφασης
2. την υπ’ αρ. 153/10-7-2018 Α.Ο.Ε. με την οποία οριστήκαμε μέλη της 2/μελής
επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης των μελών Επιτροπών διαγωνισμού μέσω
Μη.Μ.Ε.Δ
3. τις παραγράφους 9α
& 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
Γνωστοποιούμε ότι την Τετάρτη 13 / 01 / 2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα διεξαχθεί
κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατασκευής έργου με τίτλο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΩΝ» ΄αρ. μελ.1 /2019

Προθεσμία υποβολής : 13/01/2021 11:00:00

Συνημμένα :
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης       
2021-01-11T15:07:22+00:00 Ιανουάριος 11th, 2021|
Back