Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός του σχεδίου πόλης Ισθμίας

Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός του σχεδίου πόλης Ισθμίας

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για
την εκτέλεση του έργου: “Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και
ποδηλατόδρομων εντός του σχεδίου πόλης Ισθμίας”, προϋπολογισμού δαπάνης
#69.996,76# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για χρονικό διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. 38/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. &
Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα Δημοτικό
Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο
άρθρο 21 της οικείας διακήρυξης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4.2 της
διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους
όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις
και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μελέτης Κων/νος τηλ.
27443 60170).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.http://www.loutraki-
agioitheodoroi.gr) και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Προθεσμία υποβολής : 22/09/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_      
  • ΤΕΥΔ      
2020-09-04T12:58:39+00:00 Σεπτέμβριος 4th, 2020|
Back