Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκομιδή ογκωδών
αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού
προϋπολογισμού #52.080,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 44/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης
Απορριμμάτων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 πμ. (10:30 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου
Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
παροχής υπηρεσιών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο
(12) της σχετικής διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας συλλογής και
μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο (14) της
σχετικής διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (9) της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα Καλογήρου
Μελπομένη, τηλ. 2744 3 60167 & 2744 3 60169).

Προθεσμία υποβολής : 11/10/2018 10:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2018-10-03T15:23:09+00:00 Σεπτέμβριος 29th, 2018|
Back