Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #32.736,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ. (10:00 πμ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκλη ρον.
Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο (8) της αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν.4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μακρίδη Δημήτριο, τηλ. 27443 60163).

Προθεσμία υποβολής : 24/04/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • ΜΕΛΕΤΗ       
  • ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ      
  • ΑΟΕ      
  • ΤΕΥΔ      
  • ΤΕΥΔ      
  • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΉ      
2020-04-25T21:26:36+00:00 Απρίλιος 14th, 2020|
Back