Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας

Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του έργου ‘’Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας’’, προϋπολογισμού δαπάνης 2.991.675,01 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 718.002,00 € συνολικής δαπάνης  3.709.677,01 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 22/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 02-09-2018  ημέρα Κυριακή και ώρα 23:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα που εμπίπτουν στις  κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 3 (και 21) της διακήρυξης μαζί με εγγυητική συμμετοχής  (άρθρο 15) ποσού 58.576,00 €.

 

Αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών η κα Στεργίου Αθηνά με  τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360169)

Προθεσμία υποβολής : 02/09/2018 23:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • ΤΕΥΔ      
  • Σχέδια - Κατόψεις      
  • Σχέδια - Πρόσβαση ΑΜΕΑ      
  • Σχέδια - Στατικά      
  • Σχέδια - Λεπτομέρειες Υποστυλωμάτων      
2018-08-23T15:08:35+00:00 Αύγουστος 10th, 2018|
Back