Αναβάθμιση – Εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Αναβάθμιση – Εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του
έργου “Αναβάθμιση – Εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο
Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”, προϋπολογισμού
#199.838,40# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744360112 – 113
Fax: 2744067978
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
CPV 37535200-9 Συνολικός Προϋπολογισμός #161.160,00# €, πλέον ΦΠΑ
24%.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής,
ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι λεπτών
#3.223,20# €.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η ημέρα Κυριακή 18-11-2018 και ώρα 22:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται
η ημέρα Πέμπτη 22-11-2018 και ώρα 10:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι

Προθεσμία υποβολής : 18/11/2018 22:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Οδηγία συμπλήρωσης ΤΕΥΔ      
2018-10-19T14:20:26+00:00 Οκτώβριος 19th, 2018|
Back