Αλαθνίλσζε – Πξόζθιεζε , ππνβνιήο αηηήζεσλ από ελδηαθεξόκελνπο , γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο , άζθεζεο ππαηζξίσλ ζηάζηκσλ, εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2018.

Αλαθνίλσζε – Πξόζθιεζε , ππνβνιήο αηηήζεσλ από ελδηαθεξόκελνπο , γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο , άζθεζεο ππαηζξίσλ ζηάζηκσλ, εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2018.

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Σας γνωρίζουμε ότι θα χορηγηθούν, σύμφωνα με την υπ.  αριθμ. 25/18 απόφαση του Δ.Σ. μας η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 110364/24.06.18 απόφαση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., οι κάτωθι θέσεις επί Χ.Ζ.Λ. αρμοδιότητας μας:

        1) 1 θέση για πώληση καλαμποκιού, ποπ-κορν, κάστανων και μαλλί της γριάς στον παραλιακό πεζόδρομο και συγκεκριμένα στη προβολή της οδού Δαμασκηνού

        2) 1 θέση για πώληση καλαμποκιού, ποπ-κορν, κάστανων και μαλλί της γριάς στο παραλιακό πάρκο ΄΄ΕΙΡΗΝΗΣ΄΄

        3) 1 θέση για πώληση τοπικών, παραδοσιακών, τυποποιημένων προϊόντων στην πλατεία ΄΄ΚΡΗΝΗΣ΄΄

        4) 1 θέση για πώληση καλαμποκιού, ποπ-κορν, κάστανων και μαλλί της γριάς όπισθεν κτιρίου Εθνικής Τράπεζας.

       5) 1 θέση για ψυχαγωγικές παιδιές στο παραλιακό πάρκο ΄΄ΕΙΡΗΝΗΣ΄΄

       6) 1 θέση για ψυχαγωγικές παιδιές όπισθεν κτιρίου “CARREFOUR”

       7) 2 θέσεις για ψυχαγωγικές παιδιές στην πλατεία ΄΄ΚΡΗΝΗΣ΄΄(μία έμπροσθεν κτιρίου ΟΤΕ & μία έμπροσθεν κατ/τος “ΚΟΥΚΟΣ)

       8) 1 θέση καλλιτεχνικής δημιουργίας όπισθεν κτιρίου Εθνικής Τράπεζας.

       9) 1 θέση καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πλατεία ΄΄ΚΡΗΝΗΣ΄΄

      10)1 θέση καλλιτεχνικής δημιουργίας έμπροσθεν κτιρίου “BEAU RIVAGE”

      11)1 θέση καλλιτεχνικής δημιουργίας στο παραλιακό πάρκο “Ειρήνης”

        

Προθεσμία υποβολής : 04/07/2018 14:00:00

Συνημμένα :
  • Ανακοίνωση – Πρόσκληση       
2018-06-25T13:51:17+00:00 Ιούνιος 25th, 2018|
Back