Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα

Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου
“Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα”, συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού #1.131.350,01# €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744360169
Fax: 2744062170
Ιστοσελίδα: www.newloutraki-agioitheodoroi.gr
CPV 45212200-8
Χρηματοδότηση: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ: #260.000,00# €, ως όριο πληρωμής για το έτος 2020
#871.350,01# €, στον προϋπολογισμό του έτους 2021

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής,
ύψους #18.000,00# €.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 24-07-2021.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
ημέρα Πέμπτη 24-09-2020 και ώρα 23:55.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
ημέρα Τετάρτη 30-09-2020 και ώρα 11:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i
που δραστηριοποιούνται σε έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη
ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.newloutraki-agioitheodoroi.gr του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδια Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών η κα Στεργίου Αθηνά, e-mail:
a.stergiou@loutraki.gr & info@loutraki.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360169.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

 

Προθεσμία υποβολής : 24/09/2020 23:55:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Τεύχη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • ΤΕΥΔ      
  • Σχέδια 1      
  • Σχέδια 2      
  • Σχέδια 3      
  • Σχέδια 4      
2020-09-18T11:25:03+00:00 Σεπτέμβριος 7th, 2020|
Back