Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ προϋπολογισμού δαπάνης 76.527,47 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 18.366,59 € συνολικής δαπάνης 94.894,06 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 78/2017 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 27-11-2019  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ– Η/Μ όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24 της διακήρυξης μαζί με εγγυητική συμμετοχής ποσού 1.531,00 €.

 

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κ. Μελέτης Κων/νος με  τηλέφωνο επικοινωνίας 2744360170

Προθεσμία υποβολής : 27/11/2019 10:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2019-11-17T19:50:26+00:00 Νοέμβριος 1st, 2019|
Back