Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 78/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
78/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-03-28 09:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (1/2022 μελ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώαρς” κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
  2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 1/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, με τίτλο “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας”, καθώς και τους όρους διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, κατά τα ανωτέρω για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #59.520,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
2022-03-30T21:08:00+00:00 Μάρτιος 28th, 2022|
Back