Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 64/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
64/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-03-30 02:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (αρ. μελ. 3/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  2.  Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 3/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, και για χρονικό διάστημα  τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #74.400,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2020-03-30T14:59:12+00:00 Μάρτιος 30th, 2020|
Back