Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 320/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
320/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-22 02:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 12985/19-07-2022 τεχνικής έκθεσης, περί διοργάνωσης των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Δήμο μας στα πλαίσια του “Loutraki Festival 2022” .

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του κ. Λογοθέτη)

 

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 12985/19-07-2022 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού η οποία αφορά την διοργάνωση από τον Δήμο μας σειράς καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, στα πλαίσια του “Loutraki Festival 2022”, συνολικής δαπάνης#19.840,00# € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6471.006, του σκέλους των εξόδων του τρέχοντος προϋπολογισμού με τίτλο: “Έξοδα διοργάνωσης λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων”, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

2022-07-22T14:49:49+00:00 Ιούλιος 22nd, 2022|
Back