Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 307/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
307/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-15 02:57
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Κριεμπάρδη Παρασκευά
κατά Δήμου.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   –   Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, την κα Μπερσίμη Σοφία, προς την  οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου την ημερομηνία συζήτησης της στο προοίμιο αναφερομένης με αριθμό καταχώρησης 107/2022  αγωγής του Κριεμπάρδη Παρασκευή  του Αναστασίου για πληρωμή ανεξόφλητου τιμολογίου από πώληση αγαθών και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄  έφεση την υπόθεση αυτή, και γενικά να ενεργήσει oτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σε αυτήν εντολής μας.

Εγκρίνει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών,  στο συνολικό ποσόν των  170,00 € σύμφωνα με την προσφορά της.

2022-07-22T14:58:56+00:00 Ιούλιος 15th, 2022|
Back