Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 302/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
302/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-14 02:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (υπ΄ αριθ. 2/2022 μελ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

 

  1. Εγκρίνει το από 29 Ιουνίου 2022 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της Υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (υπ΄ αριθ. 2/2022 μελ.).

 

  1. Αναδεικνύει την εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. Ε.Π.Ε., ανάδοχο για την εκτέλεση της ανωτέρω Υπηρεσίας, καθότι η προσφορά της η οποία ανέρχεται στο ποσό των  47.360,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ € 11.366,40, στο συνολικό ποσό των 58.726,40 €, είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.

 

  1. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
2022-07-22T14:37:58+00:00 Ιούλιος 14th, 2022|
Back