Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 287/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
287/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-12-24 05:27
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ. 63/2019).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο: ” Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Αγ. Θεοδώρων”, σύμφωνα με την από 02-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, αποτελούμενη από τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ            ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ    ΜΕΛΗ

Καπετανόπουλος Ιωάννης 

ΠΕ3 – Πολιτικός Μηχανικός 

Χάλλας Αριστείδης

ΤΕ-Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

Μελέτης Κων/νος

ΠΕ5 – Μηχανολόγος Μηχανικός 

Μπάρτζη Μαρία Ραλλού

ΤΕ – Πολιτικός Μηχανικός

Παπαγρηγορίου Δονάτος 

ΤΕ – Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Νικολάου Ιωάννης

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών

 

  1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 95 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). 

3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 63/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων» για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #19.989,40# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), καθώς και τους όρους διακήρυξης

2019-12-24T17:27:59+00:00 Δεκέμβριος 24th, 2019|
Back