Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 254/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
254/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-06 02:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Safet και Rendinela Tabaku κατά Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τον κ. Παναγιώτου Γεώργιο, προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα

να παραστεί στις 13 Δεκεμβρίου 2018 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,  κατά τη συζήτηση της στο προοίμιο αναφερομένης με αρ. καταχ. ΑΓ45/22-05-2014 αγωγής των Safet και  Rendinela Tabaku , και σε κάθε νέα, μετά από αναβολή, συζήτησή της, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄έφεση την υπόθεση αυτή, και γενικά να ενεργήσει oτι,δήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σε αυτόν εντολής μας.

Η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013).

2018-11-08T13:53:30+00:00 Νοέμβριος 6th, 2018|
Back