Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 252/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
252/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-13 10:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας & τοποθέτησης υλικώνδημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων (αρ. μελ. 65/2018).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων”, κατόπιν διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016).
  2. . Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 65/2018 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, με τίτλο “Προμήθεια & τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων”, καθώς και τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #74.400,00# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
2018-11-19T22:51:45+00:00 Νοέμβριος 13th, 2018|
Back