Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 209/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
209/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-27 12:25
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση ή μη εκ νέου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την ανάθεση
εκτέλεσης της υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων” (2/2022 μελ.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

 

Καταρτίζει εκ νέου την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την ανάθεση                  εκτέλεσης της υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων” (2/2022 μελ.), σύμφωνα με την από 19-05-2022 εισήγηση του κ. Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη  Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της υπ’ αρ.  2/2022 μελέτης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-249/2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

ΚΑΛΕΙ

Τους παρακάτω Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν προσφορά:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

Γ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

80οχλμ. Π.Ε.ΟΑ.Κ.-Κόρινθος

accounting@kouroubalis.gr

2.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ. Ε.Π.Ε.

Θέση ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ-Κόρινθος

Farma62@yahoo.gr


Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εντός ΔΕΚΑ (10) ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσας στο πρωτόκολλο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων.

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας, θα πρέπει: να υποβάλλετε τα παρακάτω: 

  1. Να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Η υποχρέωση αφορά:
1. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
2. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο.

2

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας νια συμμετοχή σε
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστεί εκτός των
παραπάνω και βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας του ίδιου του φυσικού προσώπου.
Όλες οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρουν ένδειξη
«… συμμετοχή σε διαγωνισμό….»

3

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

 

4

Προσωποποιημένη πληροφόρηση [taxisnet]

Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/Επιχείρησης» από το taxisnet, από την οποία θα προκύπτουν η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και η συνάφεια των δραστηριοτήτων του φορέα με την εν θέματι υπηρεσία με την αναγραφή
των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Η εκτύπωση θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης

5

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα)

Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρει ένδειξη
«Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης …».

6

Πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

 

7

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

Η υποχρέωση αυτή αφορά τους οικονομικούς φορείς που είναι νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, πλην των φυσικών προσώπων. Από τα παραπάνω θα αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση
και εκπροσώπηση, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία, τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης. Το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς

8

Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

 

9

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/16

 

10

Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της
παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και  ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό,
καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, μηχανήματα, εργαλεία
και όποιο άλλο απαιτούμενο μέσο για την υλοποίηση της προς

ανάθεση 

 

11

Αποδεικτικό  εγγραφής στο Η.Μ.Α. του ΥΠΕΝ (παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κλπ”)

 

12

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης

 

13

Αδειοδοτημένο χώρο εναπόθεσης-διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων

 

14

Κατάλογο του μηχανολογικού εξοπλισμού-οχήματα με τις αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας ασφαλιστήρια συμβόλαια και πιστοποιητικά ελέγχου ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος (hooklift, skiploader)

 

15

Υπεύθυνη Δήλωση ότι η  υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς

 

16

Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου δικαστικής φερεγγυότητας 

Να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  

17

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού εννιακοσίων εξήντα (960,00) ευρώ 

 

18

Οικονομική προσφορά

Σύμφωνα με το συν. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

 

  1. Να υποβάλλετε συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης:

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

  1.  

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης

ΝΑΙ

   
  1.  

Εγγραφή στο Η.Μ.Α. του ΥΠΕΝ (παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κλπ”)

ΝΑΙ

   
  1.  

Αδειοδοτημένος χώρος εναπόθεσης-διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων

ΝΑΙ

   
  1.  

Κατάλογος του μηχανολογικού εξοπλισμού-οχήματα με τις αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας ασφαλιστήρια συμβόλαια και πιστοποιητικά ελέγχου ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος (hook lift, skip loader).

ΝΑΙ

   

           

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα

   

Προς τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

(επωνυμία διεύθυνση κ.λ.π.)

   

Ημερομηνία : ……/…../2022

 

Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό : 

«Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων»

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία μας μέχρι την ………/……/…….

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή εργασιών

Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας ανά μήνα /

Μήνες

ΣΥΝΟΛΟ

Εργασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

……….

8

………..

Συνολική προσφερόμενη τιμή 

………..

Φ.Π.Α. 24%

………..

Συνολική  προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 24 % 

……….

 

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ ολογράφως:…………………………………………………………………………

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα

……………………….. ( ) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

…………………………………………… (Ημερομηνία και υπογραφή)

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 169/2022 (ΑΔΑ:6Π1ΡΩΛ3-ΚΧΥ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

2022-05-30T12:30:49+00:00 Μάιος 27th, 2022|
Back