Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
2/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-01-24 11:47
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.Θεοδώρων (αρ. μελ. 78/2017)’’.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Εγκρίνει το 1ο/03-12-2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 86264) για την εκτέλεση του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ (αρ. μελ. 78/2017).

 

2.Αναδεικνύει την εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ ως προσωρινή ανάδοχο για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, καθότι η προσφορά της έναντι ποσού 43,552,19 €  πλέον ΦΠΑ είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει της τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της οικείας διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016.

2020-02-03T11:49:50+00:00 Ιανουάριος 24th, 2020|
Back