Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 185/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
185/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-16 12:43
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εξέταση ενστάσεων των εταιρειών ‘’Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.’’ και ‘’ΠΑΝ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ κατά της υπ΄αριθμ. 166/2018Α.Ο.Ε., περί έγκρισης 1ου & 2ου πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας’’.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Κάνει δεκτές τις ενστάσεις των εταιρειών  Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της υπ΄αριθμ. 166/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της σύμβασης για την προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κτλ) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας,  σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις επ΄αυτών της αρμόδιας Επιτροπής και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.

 

Εγκρίνει την επιστροφή  του με κωδικό  227609516958 1001 0065 παραβόλου ποσού 600,00 €,  στην εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., καθώς και του με κωδικό 227724499958 1001 0075 παραβόλου ποσού 558,00 €, στην εταιρεία και ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Εγκρίνει την αναμόρφωση, από την αρμόδια Επιτροπή, του 1ου πρακτικού  του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, απορρίπτοντας την προσφορά της εταιρείας AMBER ENERGY M. EΠE , καθώς και του 2ου  πρακτικού, απορρίπτοντας την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας και ανακαλώντας την προσωρινή αναδοχή της επί του εν λόγω διαγωνισμού, και κάνοντας δεκτές τις τεχνικές προσφορές των εταιρειών Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 166/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατά τα ανωτέρω.

2018-08-16T12:43:17+00:00 Αύγουστος 16th, 2018|
Back