Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 184/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
184/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-09 04:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄Εγκριση ή μη των 1ου , 2ου & 3ου πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

  1. Εγκρίνει τα 1ο/25-07-2018, 2ο/02-08-2018 και 3ο/06-08-2018   πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ‘’Αποκομιδή ογκωδών ανιτκειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας’’ (αρ. μελ. 39/2018), προύπολογισμού δαπάνης  38.400,00 € πλέον ΦΠΑ.
  2. Αναδεικνύει τον κ. Παυλάκη Παυλ. Κων/νο.  προσωρινό ανάδοχο της ανωτέρω υπηρεσίας, καθότι η προσφορά του  εξ € 31.188,00 πλέον ΦΠΑ, είναι πλήρης, σύμφωνη με την υπ΄αριθμ. 39/2018 μελέτη και οικονομικά συμφέρουσα.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.  4412/2016.

2018-08-09T16:00:37+00:00 Αύγουστος 9th, 2018|
Back