Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 183/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
183/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-16 03:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει το από 01-08-2018 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 73470), για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων” που αφορά τη συντήρηση της οδοποιίας στο Δήμο μας.
  • Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου αυτού, στην εταιρεία «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» καθότι η προσφορά της, ήτοι ποσό #205.623,21# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 66,00%), είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του εν λόγω έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης (άρθρο 12 της οικείας διακήρυξης).

 

  • Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίησή της.

2018-08-23T11:31:23+00:00 Αύγουστος 16th, 2018|
Back