Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 179/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
179/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-04 02:17
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ανάκληση των υπ’ αριθ. 155, 156, 157, 158, 160/2018 Α.Ο.Ε., περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων.

Περίληψη:

    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Ανακαλεί, τις υπ’ αριθ. 155, 156, 157, 158 & 160/23-07-2018 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι προαναφερόμενες δαπάνες και διατέθηκαν σχετικές πιστώσεις, προκειμένου να  εναρμονιστούν οι διαδικασίες με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και να καλυφθούν άμεσα οι σχετικές δαπάνες του Δήμου μας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανάκλησης θα πρέπει να ανακληθούν και οι σχετικές εκδοθείσες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.   

2018-08-08T03:03:48+00:00 Αύγουστος 4th, 2018|
Back