Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 178/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
178/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-16 01:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγής της ΠΕΡΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. κατά Δήμου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Κωνσταντίνου Κων/νο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., που θα συζητηθεί η προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΕΡΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.”, κατά του Δήμου μας και συγκεκριμένα κατά της επιβολής Τελών καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναφερόμενα καθώς και σε κάθε νέα μετά από αναβολή συζήτησή της, αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄ έφεση την ανωτέρω προσφυγή και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και την διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σε αυτόν, εντολής μας.

Η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/2013 τ. Α΄).

2018-08-23T11:37:56+00:00 Αύγουστος 16th, 2018|
Back