Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 177/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
177/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-16 01:33
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί προσφυγών της SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κατά Δήμου.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Κωνσταντίνου Κων/νο, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., που θα συζητηθούν οι προσφυγές της εταιρείας με την επωνυμία ‘’SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.’’, κατά του Δήμου μας και συγκεκριμένα κατά της επιβολής Τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου, σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναφερόμενα καθώς και σε κάθε νέα μετά από αναβολή συζήτησή της, αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ΄ έφεση τις ανωτέρω προσφυγές και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και την διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σε αυτόν, εντολής μας.

Η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/2013 τ. Α΄).

 

2018-08-23T11:35:34+00:00 Αύγουστος 16th, 2018|
Back