Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 174/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
174/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-04 02:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση επί της 3ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 3η μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 27-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ως κάτωθι:

 

ΕΣΟΔΑ

       

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

0111.001

Μισθώματα από εκμίσθωση κυλικείου στην πλατεία Κυρά Βρύσης

4.200,00

-583,00

3.617,00

0129.002

Λοιπά έσοδα από μισθώματα ακινήτων & λοιπών χώρων

7.000,00

-677,00

6.323,00

0111.006

Μίσθωμα ακινήτου στο Πάρκο Δ.Μάτση

0,00

1.260,00

1.260,00

1322.008

Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για “Αναβάθμιση-Εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με την 26582/8-6-2018 Απόφαση ένταξης (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)”-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙΙ

0,00

199.838,40

199.838,40

1322.009

Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για “Δράσεις αναβάθμισης των αύλειων χώρων των σχολείων & υποστήριξης των ΑΜΕΑ Δήμου Λουτρακίου  – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων” σύμφωνα με την 37489/20-7-2018 Απόφαση ένταξης (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)”-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ

0,00

122.200,00

122.200,00

4131.001

Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ, ασφαλιστικές & εργοδοτικές εισφορές)

150.000,00

6.000,00

156.000,00

4121

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

200.000,00

25.000,00

225.000,00

4111.001

Εισφορές κύριας ασφάλισης (κλάδος σύνταξης)-ΕΦΚΑ

250.000,00

50.000,00

300.000,00

4131.015

Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

2.000,00

150,00

2.150,00

4122.002

Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αιρετών

720,00

700,00

1.420,00

4142.002

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

80.000,00

-41.850,00

38.150,00

4141.001

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

150.000,00

-40.000,00

110.000,00

 

ΕΞΟΔΑ

       

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

00-6111.001

Αμοιβές νομικών

80.000,00

30.000,00

110.000,00

00-6117.003

Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας

15.000,00

-6.500,00

8.500,00

00-6141.001

Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών για αγορά ακινήτων

1.000,00

4.000,00

5.000,00

00-6142.009

Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στη Δράση “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου” του ΕΠΑνΕΚ

0,00

8.800,00

8.800,00

00-6142.010

Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον με έμφαση στην ανακύκλωση και στην εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο

0,00

6.200,00

6.200,00

00-6331.005

Πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

0,00

3.700,00

3.700,00

00-6432.001

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

10.000,00

-10.000,00

0,00

00-6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

14.800,00

10.000,00

24.800,00

00-6453.005

Συνδρομή στο πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες έτους 2018

700,00

160,00

860,00

00-6492.004

Καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ

20.000,00

10.000,00

30.000,00

00-6515.003

Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών (ΕΛΤΑ κλπ)

500,00

200,00

700,00

00-6162.002

Υπηρεσίες ενημέρωσης καλών πρακτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση

0,00

2.400,00

2.400,00

00-6735

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

30.000,00

22.000,00

52.000,00

00-8114.005

Απόδοση ποσού στην Π.Ε. Κορινθίας από εισπραχθέντα τέλη λαϊκών αγορών για το χρονικό διάστημα 15/5/2014 εώς 31/12/2017 (αρ.7 παρ.3 Ν.4264/2014)

0,00

26.128,23

26.128,23

00-8231.001

Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ, ασφαλιστικές & εργοδοτικές εισφορές)

150.000,00

6.000,00

156.000,00

00-8221

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

200.000,00

25.000,00

225.000,00

00-8211.001

Απόδοση κύριας ασφάλισης (κλάδος σύνταξης)-ΕΦΚΑ

250.000,00

50.000,00

300.000,00

00-8222.002

Απόδοση Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αιρετών

720,00

700,00

1.420,00

00-8231.016

Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

2.000,00

150,00

2.150,00

00-8242.002

Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

80.000,00

-41.850,00

38.150,00

00-8241.001

Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων του Ταμ. Παρ. & Δανείων

150.000,00

-40.000,00

110.000,00

00-8251.002

Πάγια προκαταβολή Δημοτ. Κοιν. Λουτρακίου-Περαχώρας

3.000,00

-3.000,00

0,00

10-6142.003

Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών στα πλαίσια προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

6.000,00

-6.000,00

0,00

10-6142.008

Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών  για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων  του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

15.000,00

-4.038,40

10.961,60

10-6142.005

Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων

0,00

560,00

560,00

10-6411.002

Πληρωμή διοδίων

0,00

500,00

500,00

10-6661.001

Προμήθεια υδραυλικών υλικών για ανάγκες των δημοτικών κτιρίων

0,00

3.000,00

3.000,00

10-6671.001

Προμήθεια ελαστικών

600,00

3.000,00

3.600,00

10-7131.001

Προμήθεια-εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε Δημοτικό Κτήριο

24.800,00

49.600,00

74.400,00

10-7135.005

Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό σύστημα καταγραφής – διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου-Δημότη

0,00

2.500,00

2.500,00

15-6063.003

Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016

0,00

1.171,80

1.171,80

15-6117.001

Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου

57.400,00

-16.170,00

41.230,00

15-6117.014

Οργάνωση και επίβλεψη δραστηριοτήτων εικαστικών τμημάτων

0,00

5.000,00

5.000,00

15-6142.004

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

5.000,00

1.700,00

6.700,00

15-6142.005

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών της Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

20.000,00

4.800,00

24.800,00

15-6236.001

Ενοικίαση ναυαγοσωστικών σκαφών

2.000,00

1.500,00

3.500,00

15-6261.001

Συντήρηση δαπέδου(παρκέ) Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ.Θεοδώρων “Κρομμυώνιο”

14.000,00

-14.000,00

0,00

15-6261.002

Εργασίες συντήρησης -επισκευής επιχρισμάτων κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου

0,00

24.800,00

24.800,00

15-6262.004

Συντήρηση, έλεγχος ποιότητας ύδατος των δεξαμενών κολύμβησης του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων υλικών(συν+νέο)

17.500,00

-2.130,08

15.369,92

15-6262.007

Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου

0,00

24.800,00

24.800,00

15-6262.008

Εργασίες συντήρησης γηπέδων Τένις Λουτρακίου

0,00

7.500,00

7.500,00

15-6264.002

Συντήρηση και επισκευή λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

4.960,00

12.000,00

16.960,00

15-6265.009

Επισκευές μουσικών οργάνων

2.000,00

2.500,00

4.500,00

15-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

200,00

300,00

500,00

15-6472.001

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

24.800,00

5.000,00

29.800,00

15-6474.016

Δαπάνες για την υποστήριξη εθελοντικών δράσεων που άπτονται του τομέα πολιτικής προστασίας

30.000,00

23.000,00

53.000,00

15-6661.001

Προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων  για την λειτουργία των πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου

0,00

2.000,00

2.000,00

15-6661.002

Προμήθεια υλικών υγρομόνωσης δώματος για Δημοτικά κτίρια Πολιτισμού και Αθλητικές εγκαταστάσεις

0,00

24.800,00

24.800,00

15-6661.003

Προμήθεια υαλοπετασμάτων για τοποθέτηση σε κουφώματα στο Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου

Γ. Γαλανόπουλος

0,00

5.000,00

5.000,00

15-6673.002

Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων

1.240,00

1.000,00

2.240,00

15-7135.012

Προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού φιλαρμονικής

5.000,00

3.000,00

8.000,00

15-7135.014

Προμήθεια -εγκατάσταση λέβητα στο Μηχανοστάσιο του Κολυμβητηρίου Λουτρακίου

0,00

24.800,00

24.800,00

15-7135.015

Προμήθεια πλωτών εξεδρών – προβλητών θαλάσσης

0,00

44.000,00

44.000,00

15-7331.001

Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

40.000,00

-40.000,00

0,00

15-7331.004

Επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων πολιτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας

40.000,00

-40.000,00

0,00

15-7323.001

Διαμόρφωση νέας εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

20.000,00

-20.000,00

0,00

15-7321.002

Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων στις “Δίδυμες Δεξαμενές” στην Περαχώρα

7.000,00

-7.000,00

0,00

20-6011.001

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

245.000,00

45.000,00

290.000,00

20-6051.001

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού

2.500,00

8.000,00

10.500,00

20-6063.003

Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016

0,00

9.483,74

9.483,74

20-6051.004

Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ

1.600,00

100,00

1.700,00

20-6142.002

Υπηρεσίες υποστήριξης ανάλυσης κόστους οφέλους  και διαδικασίας δημοπράτησης έργου αναβάθμισης οδοφωτισμού Δήμου

14.000,00

-8.862,00

5.138,00

20-6142.003

Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων

15.000,00

-9.650,00

5.350,00

20-6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

1.290.870,99

-144.024,14

1.146.846,85

20-6233.005

Μίσθωση λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπ. καθαριότητας στη ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας

12.000,00

-83,60

11.916,40

20-6233.006

Μίσθωση λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας στη ΔΕ Αγίων Θεοδώρων

8.000,00

-64,00

7.936,00

20-6234.001

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

2.000,00

2.000,00

4.000,00

20-6263.001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τας & προμήθεια ανταλλακτικών

71.500,00

80.000,00

151.500,00

20-6633.001

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,χημικά κλπ) για τους κάδους απορ/των

0,00

3.000,00

3.000,00

20-6662.004

Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων

15.000,00

9.800,00

24.800,00

20-6671.001

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων  και ΜΕ

17.000,00

15.000,00

32.000,00

20-7134.002

Προμήθεια εφαρμογής για καταγραφή ιστών Δημοτικού φωτισμού

6.500,00

-6.500,00

0,00

20-7135.001

Προμήθεια εργαλείων & λοιπού εξοπλισμού

0,00

4.000,00

4.000,00

20-7135.021

Προμήθεια – εγκατάσταση αισθητήρων καυσίμων

7.200,00

-7.200,00

0,00

30-6063.003

Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016

0,00

1.817,06

1.817,06

30-6142.012

Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

0,00

12.400,00

12.400,00

30-6142.013

Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για την ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού στα Γεράνεια όρη

0,00

12.500,00

12.500,00

30-6142.014

Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων

0,00

2.210,00

2.210,00

30-6233.002

Μισθώματα μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

12.800,00

-114,80

12.685,20

30-6233.003

Μισθώματα μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

16.800,00

-506,40

16.293,60

30-6261.009

Εργασίες επισκευής και συντήρησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε Δημοτικά κτίρια

0,00

24.800,00

24.800,00

30-6261.010

Εργασίες συντήρησης χρωματισμών στα

Δημοτικά κτίρια

0,00

24.800,00

24.800,00

30-6262.001

Συντήρηση πλατειών και Κ.Χ.

στην ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας

15.744,00

9.056,00

24.800,00

30-6262.002

Συντήρηση πλατειών και Κ.Χ. στην

ΔE Αγίων Θεοδώρων

12.400,00

12.400,00

24.800,00

30-6262.018

Εργασία απομάκρυνσης περιπτέρων

1.500,00

1.500,00

3.000,00

30-6662.003

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

0,00

73.400,00

73.400,00

30-6662.006

Προμήθεια αδρανών υλικών

24.800,00

-70,64

24.729,36

30-6662.007

Προμήθεια προϊόντων σιδήρου

24.800,00

-12.530,00

12.270,00

30-6662.008

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

24.800,00

-14.800,00

10.000,00

30-6662.001

Προμήθεια υδραυλικών υλικών, υδρομέτρων, χαλκοσωλήνων κλπ.

0,00

5.000,00

5.000,00

30-6671.001

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και Μ.Ε.

4.000,00

6.000,00

10.000,00

30-7111.001

Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

160.000,00

-30.000,00

130.000,00

30-7122.001

Αγορές ακινήτων

61.000,00

70.000,00

131.000,00

30-7135.002

Προμήθεια εργαλείων & λοιπού εξοπλισμού

0,00

4.000,00

4.000,00

30-7135.026

Προμήθεια – εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής σε κοινόχρηστους χώρους

0,00

24.800,00

24.800,00

30-7331.013

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων

84.846,11

-34.800,00

50.046,11

30-7413.036

Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου- Αγίου Φανουρίου -Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου -Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής

50.000,00

-5.786,42

44.213,58

35-6063.003

Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016

0,00

1.953,00

1.953,00

35-6142.001

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον του Δήμου 2018-2019

12.000,00

-8.000,00

4.000,00

35-6142.002

Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων

0,00

750,00

750,00

35-6262.011

Καθαρισμός δασικού οδικού δικτύου

24.800,00

-14.800,00

10.000,00

35-6264.001

Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των (βενζινοπρίονα κ.λ.π.) & προμήθεια ανταλλακτικών

5.000,00

2.000,00

7.000,00

35-6662.001

Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού (σωλήνες, ηλεκτροβάνες κ.λ.π.)

0,00

3.000,00

3.000,00

35-6662.005

Προμήθεια υλικών συντήρησης ντουζ παραλίας

0,00

3.000,00

3.000,00

35-6692.002

Προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων και καλλωπιστικών φυτών

5.000,00

12.000,00

17.000,00

35-6693.001

Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας

7.000,00

3.000,00

10.000,00

35-7134.001

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και επιτήρησης των εγκαταστάσεων του Αλσυλίου Λιάντρου της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

0,00

4.000,00

4.000,00

35-7135.004

Προμήθεια ειδών ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (καλαθάκια,παγκάκια κλπ)

5.000,00

5.000,00

10.000,00

35-7135.012

Προμήθεια επίστηλων γλαστρών – ζαρντινιερών

3.000,00

-3.000,00

0,00

45-6011.001

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων νεκροταφείου

35.000,00

-195,30

34.804,70

45-6063.003

Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016

0,00

195,30

195,30

45-6261.002

Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων

18.000,00

-18.000,00

0,00

45-6261.003

Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας

18.000,00

-18.000,00

0,00

45-6262.001

Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας

0,00

18.000,00

18.000,00

45-6262.002

Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων

0,00

18.000,00

18.000,00

64-7135.001

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)”-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ

0,00

74.400,00

74.400,00

64-7135.002

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στον αύλειο χώρο σχολείων (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)”-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ

0,00

24.800,00

24.800,00

64-7135.003

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς  για τον αύλειο χώρο σχολείων(ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)”-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ

0,00

18.600,00

18.600,00

64-7135.004

Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων(ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)”-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ

0,00

19.840,00

19.840,00

64-7135.005

Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου

Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

(ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010) “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”

0,00

199.838,40

199.838,40

00-8311

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

1.089,89

-1.089,89

0,00

00-8312

Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων

177,23

-177,23

0,00

00-8313

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων

10.465,72

-1.550,76

8.914,96

10-8311

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

2.309,19

-2.309,19

0,00

20-8311

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

149,86

-149,86

0,00

20-8312

Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων

501,90

-501,90

0,00

30-8311

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

206,20

-206,20

0,00

30-8313

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων

3.884,63

-3.320,58

564,05

30-8321

Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων

383.915,46

-383.915,46

0,00

35-8312

Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων

26,10

-26,10

0,00

45-8312

Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων

26,10

-26,10

0,00

70-8317

Λοιπά Έξοδα

157.101,14

-138.561,75

18.539,39

 

Από τις ανωτέρω μεταβολές αυξάνεται το αποθεματικό του Δήμου από 9.865,72 € κατά 88.835,67 €, διαμορφώνοντας το στο ποσό των 98.701,39 €.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αυξάνεται και διαμορφώνεται στο ποσό των  33.186.941,20 ευρώ.

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει, πέραν της έγκρισης της παρούσας αναμόρφωσης, να προβεί σε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2018, σύμφωνα με την από 27-07-2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.& Υ.Δ.

2018-08-08T02:14:57+00:00 Αύγουστος 4th, 2018|
Back