Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 147/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
147/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-11 04:36
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 2ου & 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2018 – 2019.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Εγκρίνει τα από 20/06/2018 (2ο) και 02/07/2018 (3ο) πρακτικά ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και εισήγησης για ανάδειξη αναδόχων της υπηρεσίας ”Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2018-2019”, και κατακυρώνει τη σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής στους κτηνιάτρους Ιωάννη Π. ΛΕΚΚΑ και Μαρία Γ. ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ, κατανέμοντάς την σε αυτούς ισομερώς, λόγω ισότιμων προσφορών (άρθρο 15.3 της διακήρυξης), καθότι οι προσφορές τους ήταν πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 13/2018 μελέτης, ήτοι έναντι ποσού 17.925,00 € σε έκαστον εξ αυτών, πλέον ΦΠΑ.

Ως χρόνος παροχής της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της οικείας Σύμβασης και μέχρι τις 30/06/2019.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, έκαστος κτηνίατρος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε  εκατόν πενήντα (150) ζώα κατά ανώτατο αριθμό, περιθάλποντας μέχρι  δύο (2) ζώα την εβδομάδα.

2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016

2018-07-12T01:38:47+00:00 Ιούλιος 11th, 2018|
Back