Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 146/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
146/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-20 12:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 και 93 στην Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 34/2018 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο “Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 και 93 στην Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”, καθώς και τους όρους διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, και για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού #101.901,76# €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2018-07-20T00:39:46+00:00 Ιούλιος 20th, 2018|
Back